T C. Anayasa Mahkemesi

T C. Anayasa Mahkemesi

Başsavcısı ile II nci Başkanının rütbeleri Tuğgeneral veya Tuğamiraldir. Askeri Yargıtayda bu rütbelerde üye bulunmadığı takdirde daha ast rütbedekiler, rütbe ve kıdem sırasına göre Kanunun yükselmeye ait hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu makamlara asaleten atanırlar. Askeri hakimlere Millî Savunma Bakanlığı tarafından mesleki unvanlarını gösterir kimlik belgesi verilir. Disiplin cezasının uygulanmasını gerektiren fiil suç teşkil etmese ve hükümlülüğü gerektirmese bile mesleğin şeref ve onurunu ve memuriyet nüfuz ve itibarını bozacak nitelikte görüldüğü takdirde de meslekten çıkarma cezası verilir. G) Meslekten çıkarma cezası; bir daha mesleğe alınmamak üzere göreve son verilmesidir. 4) İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın kesintisiz dört ila dokuz gün göreve gelmemek. 8) İzinsiz veya kabul edilir bir mazereti olmaksızın kesintisiz üç gün göreve gelmemek. 5) Mevzuat uyarınca Millî Savunma Bakanlığının verdiği talimatı yerine getirmemek, büro ve kalem teşkilatının denetimini ihmal etmek. 4) Eşinin, reşit olmayan veya kısıtlanmış çocuklarının mostbet casino getiren sürekli faaliyetlerini, onbeş gün içinde bildirmemek.

Bu sebeple yasama organının kanunî düzenlemelerdekendisine tanınan takdir yetkisini anayasal sınırlar içinde adalet, hakkaniyetve kamu yararı ölçütlerini gözönünde tutarak kullanması gerekir. Yukarıda belirtilen gerekçelerle, 6527 sayılı Kanun’un 23.maddesiyle değiştirilen, sayılı Kanun’un 4. Maddesinin (9) numaralıfıkrasının Anayasa’nın 2. Maddesine aykırı olduğu ve iptali gerektiğikanaatinde olduğumuzdan, çoğunluğun görüşüne katılmamız mümkün olmamıştır. KÖİ’ne ilişkin sözleşmeler uzun süreli olduklarından, zamanladeğişen şartlara sözleşmenin uyarlanması, öngörülmeyen durumlara göre gözdengeçirilmesi gerekebilir.

Her bir başvuru önceki başvurunun tamamlanmasını takiben başlatılabilir. Bir yazar yayınlanmış makalesinde belirgin bir hata ya da yanlışlık tespit ederse, bu yanlışlıklara ilişkin düzeltme ya da geri çekme için editör ile hemen temasa geçme ve işbirliği yapma sorumluluğunu taşır. Yazarlar, araştırmanın sonuçlarını ya da bilimsel değerlendirmeyi etkileyebilme potansiyeli olan finansal ilişkileri, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan eder. Yazışmalar dahil olmak üzere Derginin bütün süreçleri Dergipark’ın yüksek güvenlikli ve sürekli güncellenen sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Makale süreçleri, dosyalar ve yazışmalar Dergipark üzerinden arşivlendirilir. Dergimize yayımlanmak üzere gönderilen akademik çalışmaların Dergimiz Yazım ve şekil şartlarına uygun olarak hazırlanması bakımından son sayıda yayınlanan makalelerimizi inceleyiniz. O Başlıktan sonra, akademik çalışmanın yazıldığı dilde yazılmış, en az 100 en çok 200 kelimeden oluşan özet ve beş tane anahtar kelime eklenmelidir. Bu kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yukarıdaki fıkra hükümleri, kazanılmış hak ve statüleri geriye götürmez ve geçmişe yönelik mali hak ve yükümlülükler doğurmaz. Kanunun maddelerinde gösterilen yönetmelikler 6 ay içinde çıkarılır. Herhangi bir nedenle boşalan general – amiral yeri, müteakip 30 Ağustostan önce doldurulmaz.

Hâkimler, hâkimliğin gerektirdiği hertürlü yüksek nitelikleri taşısalar bile kamu vicdanında tarafsızlıklarıkonusunda kuşku uyandıracak düzenlemelerden kaçınılmalıdır. Herhangi bir baskının,etkinin yapılması kadar yapılabilme olasılığı da yargı bağımsızlığını zedeler. Yasama yetkisinin genelliği ilkesi uyarınca kanunkoyucunun Anayasa’ya aykırı olmamak kaydıyla her konuyu kanunladüzenleyebileceği kuşkusuzdur. Dava konusu ibarelerle öngörülen dava açmasüresini belirleme yetkisi, Anayasa’da belirlenen kurallara bağlı kalmakkoşuluyla kanun koyucuya aittir. Hukuk devletinin ön koşulları arasında hukuki güvenlik ilkesibulunmaktadır. Kişilerin hukuki güvenliğini sağlamayı amaçlayan hukuki güvenlikilkesi, hukuk normlarının öngörülebilir olmasını, bireylerin tüm eylem veişlemlerinde devlete güven duyabilmesini, devletin de yasal düzenlemelerinde bugüven duygusunu zedeleyici yöntemlerden kaçınmasını gerekli kılar. MADDE 4- (1) Sözleşme özelhukuk hükümlerine tabi olup süresi, tesisin özelliklerine ve fizibiliteraporuna bağlı olarak sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuzyılı geçmemek üzere idarece belirlenir. (2) Yapılan bu istekte; hakkın ihlaline neden olan yayının tamadresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama vekimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilir. Bu bilgilerde eksiklikolması hâlinde talep işleme konulmaz. İhalelere istekli olanlar, mevcut ihale dokümanlarını incelemişler vemevcut ihale dokümanlarına göre teklifte bulunmuşlardır. İdare de teklifleriçinden uygun teklifte bulunan istekli üzerine ihaleyi yapmıştır.

Maddesindenyararlanılarak gerçekleştirilebileceği ancak buna hâkimin karar vermesigerektiği, öte yandan Kanun’un 5. Maddelerine aykırı olduğu ilerisürülmüştür. İşbu dava dilekçemizdedava konusu yapılan 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinin dokuzuncu fıkrasınındoğrudan bağlantılı bulunduğu aynı maddenin sekizinci fıkrasında yer alan “Özelhayatın gizliliğinin ihlaline bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunanhâllerde doğrudan Başkanın emri üzerine erişim engellenmesi Başkanlıktarafından yapılır“ biçimindeki düzenleme ise tam bir “sansür” hükmüdür veTelekomünikasyon İletişim Başkanına doğrudan erişimin engellenmesi kararı vermeyetkisi tanınmaktadır. Anılan düzenlemeye göre, özel hayatın gizliliği veyabaşkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerine bağlı olarakgecikmesinde sakınca bulunan hallerde TİB Başkanı erişimi doğrudanengelleyebilecektir. Dahası, herhangi bir ihbar, iddia, şikâyet ya da başvuruolmaksızın, herhangi bir kişinin talebi dahî bulunmaksızın TİB Başkanı, 9/Amaddesinin sekizinci fıkrası hükmüne dayanarak, kendi kendine (ex officio)erişimin engellemesine ilişkin tedbir kararına re’sen hükmedebilecektir. Sözgelimi, bir bakan hakkında herhangi bir içerikte aleyhe bir haberin yer almasıdurumunda, herhangi bir ihbar ya da iddia olmaksızın, yürütme organı ile iyigeçinmek durumunda olan TİB Başkanı 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesinin (işbudava dilekçemizin konusu olan ve 5651 sayılı Kanunun 9/A maddesine 6527 sayılıKanunun 18. maddesi ile eklenen dokuzuncu fıkrası ile doğrudan bağlantılıbulunan) sekizinci fıkrasının kendisine verdiği yetkiye dayanarak hemen vere’sen ilgili siteyi kapatabilecektir. Böylesi bir düzenlemenin, daha önce Türkhukukunda eşi ve benzeri görülmemiştir. Maddesinde belirtilen hukuk devleti, insan haklarına dayanan bu haklarıkoruyup, güçlendirebilen, eylem ve işlemleri hukuka uygun olup, yargıdenetimine bağlı tutulabilen, eşitlik temelinde âdil bir hukuk düzenikurabilen, kişinin maddî ve manevî varlığını geliştirebilmesi için gerekliortamı hazırlayan ve her türlü iş, işlem ve eylemi hukuka uygun olan devlettir.Oysa, 5651 sayılı Kanuna 6518 sayılı Kanunun 94. Maddesiyle eklenen 9/Amaddesinin sekizinci fıkrasıyla getirilen ve herhangi bir talep, ihbar ya dabaşvuru dahî olmaksızın doğrudan TİB Başkanına erişimiengelleme konusunda emir verme yetkisi tanınmasına olanaksağlayan yeni düzenleme -az yukarıda açıkladığımızsebeplerle- “hukuk devleti” ilkesiyle çelişmekte ve bu nedenle Anayasa’nın 2.maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

  • Aktarılan tüm bu boşluk ve eksiklikler teklif aşamasında dagiderilmiş gözükmemektedir.
  • Kaldı ki belirtilen aşamalarda bulunan tüm yüklenicilerin aynıhukuki kurallara tabi olacağı kuşkusuzdur.
  • Zirâ, mahkemenin olaydan önce kanunla kurulmasızorunluluğu, evvelâ yürütme organının mahkeme kurmasını yasaklamaktadır.
  • C) Askeri Yargıtay Başsavcı yardımcılarının, Askeri Yargıtay Başsavcı Başyardımcısı ve Askeri Yargıtay Başsavcısı; Askeri Yargıtay tetkik hakimlerinin, ilgili Askeri Yargıtay dairesi başkanı ve Askeri Yargıtay Başkanı sıralı sicil üstleridir.

Bu bağlamda temel hak ve özgürlükleri ortadankaldırmayan, özüne dokunmayan ya da sınırlandırmayan kuralın Anayasa’nın 13.maddesine aykırılığından da söz edilemez. Maddesinin bütün fıkraları arasında organik bir bağın mevcutbulunduğundan açılan diğer dava sonucu (8) numaralı fıkranın iptaline kararverilmesi durumunda varlığının sürdürmesi mümkün olmayan dava konusu kuralın da6216 sayılı Kanun’un 43. Maddesinin (4) numaralı fıkrası uyarınca iptalinekarar verilmesinin gerekeceği belirtilerek kuralın, Anayasa’nın 2., 13., 22.,26., 28., 36. Maddelerine aykırı olduğu ileri sürülmüştür. Dava dilekçesinde Kanun’un farklı gerekçelerle çıkarıldığıiddiası anayasallık denetimi açısından sınırlı bir işleve sahiptir. Anayasa’nınaçıkça amaç öngörmediği durumlarda Anayasa’nın 2. Maddesindeki “hukukdevleti” ilkesi gereğince, yasama işlemlerinin kişisel yararları değilkamu yararını gerçekleştirmek amacıyla yapılması zorunludur.

Şu hâlde ne hâkimgerekçesinden ne de gerekçeli karardan söz edilebilir. Bu bağlamda serî muhakeme usûlü, iki bakımdan aleyhe delilgösterme yasağı açısından tartışmalı görülmektedir. Öncelikle serî muhakemeusûlünün seçilmesi durumunda şüpheli yarı oranda azalmış bir cezaî yaptırımlakarşılanmaktadır. Cezanın ciddi oranda azalması, gerçekten suç faili olmayanbir kişi için dahi, tüm yorucu ve yıpratıcı yargılama sürecinden kurtulmak içincâzip görülebilir ki gerçek suç faili zaten bu câzip imkanı herhâlde kaçırmakistemeyecektir. Dolayısıyla bu şartlar altında sağlıklı, özgür bir irâdedenbahsetmek mümkün değildir. Meram anlatma ilkesi, bilgilenme hakkı, açıklamada bulunabilmehakkı ve açıklamalarının dikkate alınmasını isteme hakkı olarak üç unsurdanoluşmaktadır. Meram anlatma ilkesinin, bilgilenme hakkı ve açıklamadabulunabilme hakkı unsurları, çelişmeli muhakeme ilkesi ile ortaktır. Bununyanında meram anlatma ilkesinde, çelişmeli muhakeme ilkesinden farklı olarak,açıklamaların dikkate alınmasın isteme hakkı da yer almaktadır.

6) Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi çıkar sağlamak amacı ile verilen hediyeyi kabul etmek veya iş sahiplerinden borç istemek veya almak. F) Yer değiştirme cezası; bulunulan garnizonun görev süresi dolmadan en az bir derece altındaki başka bir garnizona o garnizondaki asgari hizmet süresi kadar kalmak üzere atanmak suretiyle görev yerinin değiştirilmesi olup, aşağıdaki hâllerde verilir. 1) İzinsiz veya kabul edilir mazereti olmaksızın, bir takvim yılı içinde, toplam onbeş gün göreve gelmemek. 2) Meslektaşlarına, emrindeki personele, görevi nedeniyle muhatap olduğu kişilere veya iş ilişkisi bulunan kişilere karşı kırıcı davranmak. Askeri adalet müfettişince yapılan inceleme, ceza soruşturması olarak kabul edilebilir. Bu sicil ile; diğer subaylar hakkında uygulanan usule göre kati işlem yapılır. Birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma koşul ve yöntemlerine dair ilkeler, bu Kanunda belirtilen esaslar doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca tespit edilerek Resmi Gazetede yayımlanır. Askerî hâkimlerin birinci sınıfa ayrılma ve birinci sınıf olma işlemleri Milli Savunma Bakanlığınca yapılır. İnceleyip değerlendirerek genel durumdan edindiği kanaate göre; 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunundaki esaslara göre not takdir eder. Adli müşavirler ve yardımcıları ile askeri hakim sınıfından olan disiplin subayları için Askeri Adalet müfettişlerince verilir.

(7) So­ruş­tur­ma so­nu­cun­da ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı ka­ra­rıve­ril­me­si ha­lin­de, eri­şi­min en­gel­len­me­si ka­ra­rı ken­di­li­ğin­denhü­küm­süz ka­lır. Bu du­rum­da Cum­hu­ri­yet sav­cı­sı, ko­vuş­tur­ma­ya yerol­ma­dı­ğı ka­ra­rı­nın bir ör­ne­ği­ni Baş­kan­lı­ğa gön­de­rir. Haklarında bu yolda işlem yapılanların sermayesinin çoğunluğunasahip bulunduğu tespit edilen tüzel kişilere de aynı müeyyide uygulanır. Makalenin olumsuz hakem raporları nedeniyle reddedilmesi halinde ilgili hakem raporları ve gerekçe Dergipark sistemi üzerinden yazarla paylaşılır. Hakemler zamanında dönüş ve performans gibi ölçütlerle değerlendirilir. Nezaketsiz ve bilimsel olmayan değerlendirmeler engellenir.